ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רלה

ב"ה, א' אדר ב', תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ג אד"ר, בו כותב ראשי פרקים מאשר עבר עליו ועל משפחתו.

וכבקשתו אזכירם בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם.

באם נשמר אצלו העתק מכתבו, ויעבור עליו עוד הפעם, יראה בפנימיות מכתבו אשר תודה לאל חבר הוא לעם הנקראים מאמינים בני מאמינים, גם הוא מאמין בן מאמין, אשר עצם הכרה זו ממהרת להפטר כליל מרעיונות של ספק הבאים מבחוץ מסביבה זרה ומסביבה מנגדת, וביחוד חשובה המהירות בזה, כיון שכפי כתבו יש בידו יכולת להשפיע בחוג מסוגים לקרבו לאבינו שבשמים, שלכן כל רגע יקר הוא ביותר וביותר כיון שנוגע לרבים, והרי שירותו בצבא צריך הי' להרגילו בהענין דקבלת עול מילוי פקודה גם קודם הבנת מטרת הפקודה, ובלבד שתבוא ממי שעומד למעלה הימנו עכ"פ באיזה דרגא, לו יהא אפילו ע"פ מינוי בני אדם, עאכו"כ כשהדברים מכוונים למילוי פקודתו של מלך מה"מ הקב"ה, וק"ל. ובספיקות כהאמור הטוב והנכון ביותר הוא מבלי להכנס בפלפולים אפילו לא בפלפולים עם עצמו, וע"ד שנאמר עשה האלקים את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים, אשר עי"ז תמהר גם שחרורו מהספיקות, וילך לבטח דרכו דרך מלכו של עולם כפי שהורנו בתורתו תורת חיים, ואשמח לקבל ממנו בשורה טובה שמתקדם בדרך זו וכן מאופן הסתדרותו בעניני פרנסה.

בברכה.