ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רלו

ב"ה, א' אדר ב', תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ג אד"ר, לאחרי הפסק הכי ארוך.

כבקשתו אזכירו וב"ב שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם מתאים לכתבו, ובפרט להרחבת הפרנסה אודותה מאריך במכתבו.

ובודאי למותר לעוררו אשר באיש הישראלי פרנסה הגשמית קשורה בפרנסה הרוחנית, כי הרי נקראים גוי אחד בארץ, וכפירוש רבנו הזקן אפילו בארץ הגשמית ובענינים הגשמים, שמזה מובן שככל שיוסיף מצדו בעניני פרנסה רוחנית (שזהו תלוי בו שהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים ובחירה חפשית ניתנה לאיש הישראלי), יתרבה בפרנסה הגשמית (התלוי' בנותן התורה ומצוה שהוא דוקא הזן ומפרנס לכל), וכל המוסיף ומוסיף מוסיפין לו.

ומהנכון בפרט שבכל יום חול קודם תפלת הבקר יפריש איזה פרוטות לצדקה וכן גם לפני תפלת המנחה, אף שמובן שצ"ל בלי נדר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ. ב.

בטח שומר שלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים.