ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רלז

ב"ה, ב' אדר ב', ה'תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר יצחק שי' קורן

שלום וברכה!

מאשר הנני בתודה קבלת מכתבו מכ"ג בשבט והקודמו, ואתו הסליחה על איחור התשובה, כי חכיתי למענה מתושבי הכפר חב"ד ע"ד מצב הענינים שם.

ובמענה על תוכן מכתבו, בהקדמת הבעת תודה על התענינותו בעניני כפר חב"ד, אשר בודאי ימשיך כבודו בזה גם להבא, ותקותי חזקה שתביא תועלת להתפתחות הכפר בכיוון הרצוי; ולעצם השאלה בה נוגע כבודו:

א) בענין הלוואות בשביל החברים החקלאים, שכפי כתבו אפשר להבטיח

שהאחריות תחול אך ורק על החברים החקלאים בלבד, באם תאופשרנה ע"י ועד הכפר פעולות שונות הכרחיות לקידום החקלאים - כיון שאינו מפרש לאיזו פעולות מתכוין קשה לי לחוות דעתי בזה. אבל כיון שאפשר לסדר שהאחריות בעד ההלוואות תחול על החברים החקלאים בלבד, מובטחני אשר ועד הכפר בודאי ישתף פעולה להגשים את ההלוואות, ובפרט אשר בועד הכפר ישנם גם חקלאים; ואשר לבלתי חקלאים, כיון שלא יקופח חלקם הרי זהו ענין של זה נהנה וזה לא חסר וסופו של דבר - גם נהנה.

ב) בשאלת המדריך, לצערי קבלתי ידיעות אשר המדריך מתערב לא רק בענינים החקלאיים כ"א גם במוסדות החנוך אשר שם וכיו"ב. עוד נקודה בלתי רצוי' כלל בהנוגע לתפקידו של המדריך בכפר הוא מה שכמה עניני עזר וסיוע לא רק מתקבלים על ידו אלא גם מתחלקים על ידו, שזה נותן לו אלמות לכפות דעתו על חלק מסויים מתושבי הכפר. וכידוע עד כמה מקפידים להפריד בין הרשויות שלא יתרכז כל השלטון במקום אחד. ותקותי שבודאי אפשר למצוא צורה שחילוק העזר יהי' לא על ידי זה שיש לו דיעה בשאר ענינים.

ג) מובן הדבר שקשה למצוא איש שיהי' כ"כ ישר הולך שיחווה דעתו רק בשאלות שלפתרונן שולח, ולא יאמר דבר בהנוגע לכל שאר עניני המקום בו נמצא אף שגם בהם מעונין הוא, ובפרט אשר בטח יימצאו תמיד אנשים שירצו לנצל השפעתו בשביל הגשמת דיעותיהם הם. אבל לדעתי, במצב הכפר עתה, מוכרח הדבר שהמדריך יתענין רק בעניני חקלאות מבלי להתערב כלל בענינים שמחוץ לתפקידו. ובאם בשום אופן אי אפשר למצוא איש כזה, מסופקני במאד אם לא יצא שכר ההדרכה בהפסדה. ובפרט שבהפסד נכלל גם פירוד הלבבות של תושבי הכפר כאשר איש הבא מבחוץ יתערב בעניניהם ויכריח על ידי העזר שבא על ידו משוא פנים לחלק מהתושבים לגבי חלק האחר.

ד) בשאלת הקמת מוסד מרכזי לקני' ומכירה ולריכוז התוצרת החקלאית וכו', מובן שכמה אופנים ודרגות בדבר, אם בצמצום גבולותיו או בהרחבתו. ובכל אופן, לדעתי, כמה מגרעות ברעין זה, ומהן - שעל ידו בטח תתמעט היזמה הפרטית של התושבים. וכן יש להביא בחשבון הנקודה הפסיכולוגית הכרוכה בזה ביחס לתושבי הכפר, אשר באו ממדינה בה סבלו רבות ממוסדות מרכזיים שהשתלטו על חייהם ומוכרחים היו להלחם במחתרת וכו'. ואף שבטחוני שהמוסד אשר כבודו מציע אין בו מקרים הללו, בכל זה יש מקום לחשש לרושם בלתי רצוי על כמה מתושבי הכפר.

ואפשר שיש מקום לצרף הדבר עם הצרכני' שישנה כבר בכפר, שאלי' כבר הורגלו וההסתגלות תהי' קלה יותר, ולא יעורר פחד מדרכי כפי' והכרח.

ה) כמדומה, שבשיחתנו כשבקר כבודו כאן, הבעתי תקותי שהכפר יתפתח על ידי צירוף תושבים חדשים, ולא רק מהעולים ממדינתנו לפנים, וזהו עוד טעם שבמסגרת הכפר לא יהי' כל ענין של הכרח וריכוז יותר מדי, בכדי לתת האפשרות לחוג יותר רחב של מועמדים להתיישב בו. והרי כמה מהמועמדים יפחדו מעניני ריכוז שלא הורגלו בהם.

ו) פשוט הדבר, וכמו שכותב כבודו, אשר מוכרח הוא שלא רק יתבסס מצב החקלאים של עתה, אלא שגם יתפתח וגם יתרבה מספר החקלאים. שלכן בטחוני שהחלק הבלתי חקלאי לא רק שלא יפריע בזה, אלא שגם יסייע, והרי סוף סוף בעלי השקפת עולם אחת הם, ועברו ביחד כמה מצוקות ותלאות, שעל ידי זה מתקרבים עוד יותר איש לרעהו. אבל פשוט גם כן שאין לכפות על החלק הבלתי חקלאי שיוותרו על כל עיניהם בשביל ההתפתחות הצד החקלאי. ומוכרחני לומר שבתכנית הכפר נכללת לא רק התפתחותו בתור מושב חקלאי, אלא גם חלק המלאכת-יד וגם בתור מרכז חב"די תרבותי בשביל כל ארצנו הקדושה, שזה קשור במוסדות חנוך מתאימים, בתי ספר למלאכה, בתי חנוך לבנים ובנות וכו', שבודאי בקר אותם כבודו בהיותו בכפר חב"ד.

אכפול תקותי אשר כבודו מצדו יסייע ככל התלוי בו להתפתחות כפר חב"ד בכיוון למטרת התיסדותו, לא רק על ידי שיאפשר השגת ההלוואות עתה, אלא גם בעתיד באם יודרש סיוע כגון זה, וכמו שדברנו כאן, מבלי שעל ידי זה ישתנה אפילו במקצת צביון כפר חב"ד וצורתו.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

ה'רלז

לכבוד.. קורן: אגרת נוספת אליו - לעיל חי"ב ד'רכב.

מוסד מרכזי.. התוצרת החקלאית: ראה גם לעיל אגרת ד'תתלז.