ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רמ

ב"ה, ב' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה' ניסן שי'

שלום וברכה!

...אינו כותב ע"ד התרב[ות] מספר החבירות המשתמשות בהמקוה אבל בודאי מתעסקים בזה ככל הדרוש, ואף שפעולות אלו אינן נדפסות במכ"ע, אבל ידוע עניני ליובאוויטש בכל מקום שבאים, להתענין בכל עניני היהדות אף כי לא תמיד באופן רשמי...

בברכה לבשו"ט

ה'רמ

מו"ה ניסן שי': פינסון, קסבלנקה. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'סו, ובהנסמן בהערות שם.

*) ראה ת"י דברים לג, ט. חזקוני שמות ה, ד.