ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רמא

ב"ה, ג' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה' חיים אליעזר שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ה אד"ר וכן המברק שקדם לו, ואחכה להמשך בשורות הטובות לא רק בהנוגע להאברך אודותו הבריק, אלא גם בשאר הענינים, ויה"ר שיהי' בקרוב.

כיון שאינו מזכיר ע"ד השיעורים שלומד ברבים, בודאי שנמשכים הם כדבעי, וכדבעי ע"פ שו"ע היינו שמתגדל השיעור מזמן לזמן וכהציווי דמעלין בקדש, ומתגדל הן בכמות והן באיכות, ז. א. הוספה במספר המשתתפים והן באיכות הוספה יותר בלימוד הענינים ולהעמקה יותר.

וזכות הרבים ונוסף ע"ז גם זכות שבטו מסייע, וכמ"ש שמרו אמרתך גו' יורו משפטיך גו' כל שבט לוי שבני חורין היו במצרים (מצרים וגבולים) ע"י אמרתך ומשפטיך*, שהוראה כללית היא על כל שית אלפי שנין דהווה עלמא, ובפרט בגלות האחרון ובאחרית גלות זה שדומה במיוחד לגלות מצרים וגאולה העתידה בדומה היא לגאולת מצרים וכמ"ש כימי צאתך מארץ מצרים אראנו, שהכוונה דוקא בגלות וגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו.

בברכה ובפ"ש כל המשתתפים בהשיעורים שי'.

ה'רמא

מו"ה חיים אליעזר שי': הבר, פתח תקוה. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'שצח, ובהנסמן בהערות שם.