ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רמב

ב"ה, ג' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ה אד"ר והקודמו, בם כותב אודות פעולות בכרם חב"ד ובמסגרת צעירי אגו"ח, ובודאי ימשיך במנהגו טוב זה להודיע על דא וכל המפרט ה"ז משובח, נוסף למ"ש כ"פ שכתיבה זו מוסיפה במרץ ע"ד מרז"ל בהנוגע לשבטי י"ה, אלמלא הי' ראובן ידוע וכו'...

במ"ש אודות ההצעה שקבל להכנס בהנהלת צעירי אגו"ח וכו' גם בזה כתבתי כ"פ שאודות ענינים כאלו צריכים לדון על אתר, כיון שההחלטה תלוי' בכמה פרטים ופרטי פרטים, והנקודה התיכונית היא שמוכרחה הפעולה בממדים היותר רחבים וגדולים בהפצת המעינות חוצה, וכאו"א מאנ"ש ועאכו"כ מהצעירים מחוייבים בזה, ופשיטא שההתחייבות שלו לא תוגרע ע"י שלא נכנס בועד פלוני או הנהלה פלונית כי ההתחייבות באה לא ע"י בחירות או מינוי של בני אדם אלא שזהו תפקיד הנשמה להאיר חלקו בעולם ואלו שזכו למאורות החסידות באיזה אופן שיהי' אם רב או מעט פשוט שהפצת החסידות בכלל זה, ולא רק בכלל זה אלא בעיקר זה, ז. א. שכל הפצת עניני היהדות צ"ל חדורים רעיון זה של החסידות, וכמובן מתואר זהר הק' אשר פנימיות התורה היא נשמתא דעניני נגלה שבתורה, וק"ל, ובמילא מ"ש שאם לא יכנס בהנהלה לא יעמוד בנסיונות, אין לזה מקום וההחלטה בזה תלוי' כנ"ל בפרטי פרטים הנ"ל שבהם הנקודה ניצול כשרונות ויכולת להפצת המעינות באופן הכי פעיל.

במ"ש אודות שני אברכים שנתקרבו ואח"כ נתרחקו וכו' מובן איך הדבר מבהיל, וההבהלה לא פחותה היא גם מהפרט שכותב שלא ידעו שהנ"ל נתרחקו! היאומן כי יסופר? ועיין ב"ב ח' ע"ב תליסר שנין דלא חזיא לי והשתא נמי דעתאי עלויהו, שמשמע שאם לא הי' דעתי' עלויהי לאחר תליסר שנין, גם ע"ז קאי השאלה שלפני זה, שבקתיה להימנותך, עיי"ש ואם בזמן הש"ס דאכשור דרא ובחו"ל הדברים אמורים עאכו"כ בפלטרין של מלך ובימינו דעקבתא דמשיחא חשך כפול ומכופל, ומובן שדברי אלה מטרתם שיבואו לידי פועל ולא רק בהנוגע לאחרים שתושלל אפשרית דתופעות האמורות, אלא גם בהנוגע להנ"ל, שבטח ישנו מקום לתיקון, וכידוע הלימוד דפסח שני, הובא בהיום יום פסח שני, ויה"ר שיהי' התיקון ע"ד המבואר באגרת התשובה סוף פרק ט' הי' רגיל לקרות דף אחד יקרא שני דפים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.