ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רמד

ב"ה, ג' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ז אד"ר:

כבקשתו יזכירוהו ואת זוגתו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות לבבם לטובה לזחו"ק.

ולפלא שאינו מזכיר דבר מההוספה בלימוד תורת החסידות דא"ח והשתדלות מתאימה בהכרח השעה בהפצת תורת החסידות אשר תגיע גם חוצה, וקשור הוא זב"ז כמבואר באגה"ק של רבנו הזקן ד"ס סגולה ל(הולדת) בנים. נדפס בסידור מאה שערים, עיי"ש.

במ"ש אודות לתת צו לעושי רצוני וכו' אין זה נוהג כלל בבית הרב והזן ופרנס לכל בטובו בחן ובחסד וברחמנים ימציא לו פרנסתו ופרנסת ב"ב מידו הקדושה והרחבה.

בודאי משתתף בהתועדות אנ"ש ובפעולות אנ"ש לתכלית האמורה לעיל ויוסיף בזה כהציווי דמעלין בקדש.

בברכה.