ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רמו

ב"ה, ד' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

האברך זאב דוב שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מי"ב אד"ר, ובמ"ש בפירוש תיבת אחד שבק"ש, שמצא כתוב שהוא כנגד ז' מדות עליונות והארץ שהיא מלכות, והוקשה לו, שהרי גם מלכות נכללת בז' מדות.

והענין בספירות יובן גם מפירוש תיבת אחד שע"פ נגלה שהח' הם ז' רקיעים וארץ, שמזה מובן ששני ענינים במלכות, כמו שהיא רקיע השביעי או כמו שהיא ארץ, ז. א.

ספי' המל' ברקיעים וספי' המל' בחילוף משמים לארץ, והוא ע"ד ספי' המל' כמו שהיא בעולם האצילות שביעית לששת המדות שבאצילות, וספירת המל' כמו שהיא שרש לבי"ע או ענין המלכות כמו שהיא גילוי שבכל מדה וספי' המל' לעצמה, עיין בדרושי המסעות שבלקו"ת ובשה"ש ד"ה שחורה אני (ח' ב), באמ"ב ובדרך מצותיך שרש מצות התפלה בביאור אחד ועד. ובכ"מ.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'רמו

זאב דוב שי': סלונים, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'נא. ובהנסמן בהערות שם.