ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רמז

ב"ה, ד' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד סניף...

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מפעולותיהם עד עתה, ובודאי שההצלחה

בהענינים - תעורר בהם תוספת כח ואומץ להרבות בהפעולות כמה פעמים ככה, הריבוי בשני הענינם, הוספת סוגים חדשים בפעולותיהם, והוספה בהפעולות הקיימות כבר, והרי כר נרחב במחנם הט' לפעולות מכל המינים, ובכל הפעולות ישנו תמיד מקום להחדיר הנקודה התיכונה הנקודה החסידותית, וכמובן גם מביטוי הזהר הק' שפנימיות התורה היא נשמתה דאורייתא, דכשנתוסף חיות בהנשמה באיזה אבר שיהי' מתוסף תומ"י חיות גם בהנשמה שבשאר האברים, שהרי אי אפשר לחלק בנשמה ולהבדל בין חלקה שברגל לבין חלקה שבמוח בהנוגע להחיות שבהם.

אף שבהנוגע להפעולות שבזה זקוקה הנשמה לאברי הגוף, המחולקים זה מזה, מתחלקת ג"כ הפעולה מתאים להאבר.

והוא ע"ד המבואר בדא"ח בכ"מ, בהנוגע לאדם העליון, אשר האורות פשוטים הם, וההתחלקות בא מצד הכלים, וכמשל גוון הנראה במים לעין הרואה ותלוי בהכלי בו נמצאים המים, הלבן הוא או אדום או ירוק.

בטח למותר להדגיש הדיוק מכבר בלשון חוצה, שהעבודה צריכה להתפשט גם חוצה, ז. א. בחוגים ההולכים ומתרחבים ומתפשטים, שבזה נכלל ג"כ חוג, שבמצב העכשוי, איננו רוצה בענינים אלו, ואפילו כזה שמראה ג"כ אותו התנגדות.

ומסוגלים ימים אלו להחדרת ענינים האמורים חוצה עד לקצה האחרון והתחתון, שהרי נכנסנו לחדש הפורים, אשר עליו אומרת תוה"ק, החדש - ז. א. כל ימי החדש - אשר נהפך וגו' לשמחה ליום טוב.

וענין נהפך, תוכנו, אשר גם הענינים שאינם בטוב הנראה והנגלה, מסוגל הוא חדש זה, להפכם לשמחה וליום טוב נראים לעיני בשר.

בברכת הצלחה.

בתור השתתפות חד פעמית בהוצאות צאגו"ח - מוסג"פ המחאה ע"ס ג"פ חי.

ה'רמז

סניף: נשלחה לכל הסניפים.