ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רמט

ב"ה, ד' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יצחק

דוד שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו, בו כותב אודות פעולותיו הטובות (נוסף על מילוי ענינו בהנוגע לביהכ"נ, גם) בהנוגע להנקודה דהפצת המעינות חוצה, ובטח מוסיף בשני הענינים גם יחד, כי פשיטא שלא רק שאין בזה סתירה אלא עוד מסייע ענין אחד לחבירו, וכמובן גם מדבר משנה, מצוה גוררת מצוה. והרי רואים הענין גם במוחש, וכידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, קלייבען גשמיות און זייהען רוחניות שבחדא מחתא אמר זה. ומה טוב שבמקום שמבקר ומשפיע יתבונן בהאנשים דעל אתר ע"מ לבחור מביניהם מי שיוכל להמשיך ענינים לאחר כך ובטח יש למצוא מתאים לזה עכ"פ במדה חשובה אם לא בשלימות, אלא שכמו בכל הענינים יוצרך לחינוך והרגל בזה, שלכן נצרכה התבוננות בעוד מועד, ולמען יוכל לשדל את זה שימצא בכדי שיסכים בלבב שמח ומתוך חפץ ורצון ויורהו הדרכים איך לעשות בזה, מובן שכוונתי בזה לא לאיש אחד שיתעסק בכל המקומות שמבקר הוא שזהו דבר הקשור בקישוים גדולים מכמה טעמים אלא שבכל ביהכ"נ ומקום ימצא איש מאנשי המקום, וק"ל, והשי"ת יצליחו גם בזה.

בברכה להצלחה בכל הענינים, והשי"ת יעזרהו ויצליחו לנצל כחותיו במילואם בכרם חב"ד בענין ומקום המתאים - סו"ס.

ה'רמט

מו"ה יצחק דוד שי': גרונר, שיקגו. אגרת נוספת עליו = לעיל ה'ל.