ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רנ

ב"ה, ה' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה הלל

שי'

שלום וברכה!

במענה על המכתב מג' אד"ש עם המוסגר בו, כותב אודות האשה אשר ישנו רופא אומר ומגביל הזמן שיכולה להתעבר שאינו מתאים לספירת ימי טהרה וכו' ושואל עצתי בזה.

הנה לא ביאר כוונתו, כי בודאי אין מקום לשאלה להתיר להנ"ל שלא כדין ח"ו ובפרט שידוע שבזמן האחרון כמה רופאים מומחים המערערים על ודאיות הבחינות עליהן מבססים הרופאים את חוות דעתם בקביעות הימים הראוים ביותר לעיבור, וצ"ע מי הם המרובים אם המערערים או המחזיקים בנכונות בחינות אלו, ובכלל כל ענין בחינות אלו נתחדש בשנים האחרונות, שבמילא מובן שאפילו לדעת המחייבים הודאות אינה בשלימות, ומובן שיש בזה עוד אופן והוא שהרופא המטפל בה יתן לה סממנים או זריקות המקצרים זמן הווסת, שלכן יוגמר בהקדם ויהי' די זמן לספירת ימי טהרה וכו' אבל גם בזה צ"ע, כיון שטפול זה אין כל התוצאות שלו ברורות למדי, וגם ספק קרוב לשלילה אם שוות הן התוצאות בכל אחת ואחת, שלכן אי אפשר לדעת השפעתו על העבור, שכל שינוי קטן בזה עלול לגרום תוצאות רבות, ולכן אם הרופא יחשוב ע"ד טפול מעין זה, נכון יותר שלא יהי' ע"י זריקות חזקות אלא שינסה לשנות לאט לאט ווסתה והתלוי בזה באם אפשרי הדבר, והעיקר בכל הענין הוא שתשמור על חוקי ודיני טהרת המשפחה במילואם וכן בענינים הקשורים בזה ובפרט באשה והם עניני הצניעות שבתוכם כיסוי הראש, ועי"ז יהי' מקום להניח ברכות השי"ת כלשון הזהר הק' (חלק ג' קכ"ו ע"א) בעיא איתתא לאתכסיא כו' ואי עבדת כן מה כתיב בניך כשתילי זיתים כו' מתברך כו' בבנין בבני בנין, עיי"ש.

התענגתי בתכנית הלימוד של המכון שצירף למכתבו, ויה"ר שחפץ ה' בידו יצליח לנצל הזדמנות זו להחזקת היהדות האמיתית והפצתה ברוח ישראל סבא וכיון שכותב שהוא המיסד וגם העומד בראש בודאי בידו להבטיח (באווארענען) שיהיו כל הלימודים על טהרת הקדש ולא יתערב רוח זר ח"ו בתוכו...

ובפרט שהרי נמצאים אנו בחדש הפורים אשר עליו אומרת תוה"ק החדש - ז. א. כל ימי החדש - אשר נהפך וכו' לשמחה וליום טוב,

וענין נהפך, הרי תוכנו, אשר גם הענינים שאינם בטוב הנראה והנגלה מסוגל הוא חדש זה להפכם לשמחה וליום טוב נראים לעיני בשר.

בברכה.

ה'רנ

מו"ה הלל: מדליה, לידז. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תתקכג, ובהנסמן בהערות שם.