ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רנא

ב"ה, ה' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' הרב עזריאל זליג שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נתקבל מכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותב ראשי נקודות מהנעשה אצלו, ולפלא ההפסק ארוך ממכתב אחד לחבירו ואם הסיבה שאין מה להודיע, הרי התמי' גדולה עוד יותר שהרי ידוע הציווי שצ"ל כל יומא ויומא עביד עבידתי' ובפרט בתקופתנו דדרא דעקבתא דמשיחא שמוכרח הפצת המעינות חוצה, ואם על כאו"א לעסוק בזה עאכו"כ תמים ובת תמים וק"ל. ומה שאומרים אשר ישנם עכובים וכו' כבר מבואר בתורת החסידות שכל העכוב הוא בשביל שינצחו אותו ויתגברו עליו ולא בא בשביל שיעכב בפועל ופשוט, ויה"ר שעכ"פ מכאן ולהבא ימלא את האמור וחפץ ה' בידו יצליח לעשות את מחנם הט' מחנה חסידותית, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולפורים שמח,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ. ב.

בשאלתו בענין מחנה קיץ היומי, - מובן שנכון הדבר, אלא שלא רק להמשיכו כמו שהוא, אלא לגדלו ולפתחו כהציווי דמעלין בקדש.

ה'רנא

הרב עזריאל זליג שי': שרפשטיין, סיסינטי. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תקכג, ובהנסמן בהערות שם.