ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רנג

ב"ה, ה' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב סדר לימודו, ואשר עדיין מתקשר לרכז עצמו וכו'.

יבקש את המשפיע שלו להורותו הפרקים בתניא המדברים בענינים כגון אלו, ואיך שאל יפול לב האדם עליו ע"י מלחמות היצר ואדרבה וכמבואר שם בארוכה, וידועה הבטחת תורתנו הק' יגעת ומצאת, ובפרט שנכנס ללמוד בישיבה מיסודם של רבוה"ק זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע המעוררים ר"ר על כאו"א מהלומדים בה להצלחה בעמלם בתורה ובמצות ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור ואשר מוסיף מזמן לזמן ומעלה בקדש ומשפיע גם על חבריו בכל זה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר