ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רנד

ב"ה, ז' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם ממוצש"ק, ובמ"ש בהנוגע לסניף תו"ת אשר במחנם הט', כבר ידוע הדין אשר אפילו דאניס רחמנא פטרי' הרי כמאן דעביד לא אמרינן, וכנראה זה גם במוחש, כן ידוע שעניי עירך קודמין...

פשוט אשר מראש ניתנו להם היכולת והכחות לעשות בזה באופן שיבא לידי פועל (שמזה מובן ג"כ שאין בזה אונס) ואין הדבר תלוי אלא ברצונם, אלא שכיון שגם ברצון ישנו חיצוניות הרצון ופנימיות הרצון ורואים שהרצון דעד עתה לא פעל, בטח לא רתמו (ניט איינגעשפאנט) בזה אלא חיצוניות הרצון, ומוכרח שיהי' נוגע לפנימיות הרצון ואז יצליחו...

בודאי ינצלו ימי הפורים במחנם הט' גם להפצת המעינות חוצה.

בברכת פורים שמח ולבשו"ט.