ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רנה

ב"ה, ז' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה אלי' ליב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו ממוצש"ק, בו כותב אשר ישנם נוסחאות שונות בנגוני חב"ד, ושונים גם מכמו שנדפסו בספר הנגונים.

הנוסחאות שנמסרים מחסידים לחסידים יש מקום לומר ששתיהם ממקור אחד באו, ז. א. שזהו נגון חבד"י אלא שבמשך הזמן המקבלים ומוסרים שינו או הוסיפו, וכידוע בטבע בני אדם, ובמקום שאין לברר איזה נוסחא מבוססת יותר, יש לשמור על שתי הנוסחאות, משא"כ במקום שיש פלוגתא בין נוסח שנתאשר ע"י רבים וע"י קבלה מאיזה דורות, ומצד השני ע"י מועטים ושאין יודעים באיזה אופן באו לנוסח זה, אז יש לבכר הנוסחא המקובלת.

ומהנכון הוא, שאותם הנגונים בהם קבל אחרת מהרשום בס' הנגונים, יבקש המומחה לזה לרושמם בתוי נגינה ולשלחם לכאן לח' ניחוח בצירוף סדר ההשתלשלות איך באה הנוסחא אליו וישתדלו כאן לברר בזה את האפשרי.

בודאי ינצלו ימי הפורים הבע"ל באופן הדרוש, ובנקודה התיכונה הפצת המעינות חוצה והשי"ת יצליחו בכה"ע.

בברכת פורים שמח.

ה'רנה

מו"ה אלי' ליב: רבקין, כפר חב"ד. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"א ג'תסט.