ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רנז

ב"ה, ח' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...במש"כ ע"ד מנהגו לסיים עבודתו בחצות עש"ק - כיון שהשותף דורש שינו בזה יעשה התרת מנהגו ע"י ג' כהוראת תוה"ק.

ע"ד סדר לימודיו לאחרים - מובן שתלוי זה במהותם של אלו. ובכל אופן כדאי שיהי' בהלימודים גם לימוד הלכות הצריכות בחיי היום יומיים מקיצור שו"ע וכדומה.

בענין תפלתו - פשט המנהג שכיון שמתחילין עם הציבור, הנה אף שהש"ץ וחלק מהקהל ממהרין מתפלל כל נדיב לב במתינות אף שמתאחר עי"ז. וכבר נאמר תכין לבם תקשיב אזנך.