ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רנח

ב"ה, ח' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...בטח למותר לעוררו בקשר עם האפשריות שנתנה לכ' מההשגחה העליונה להדפיס דבריו - שמהנכון ביותר וביותר לנצלה ככל האפשרי להפצת מעינות החסידות (עד שיגעו גם) חוצה. והרי - על נושאים אחרים גם אחר יכול לכתוב, משא"כ בהנוגע לחסידות שנזקקים לזה שראה מאורות תורה זו ועסק בה, והענין בגדר מצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים שדוחה אפילו ת"ת שכל חפצים ואפילו חפצי שמים, לא ישוו בה.