ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רסא

ב"ה, ט' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לפלא שכל הזמן אין ממנו ידיעות, וכנראה שאפילו אחיו שי' אין יודעים מהנעשה אתו עמו, אלא שבהזדמנות נודעתי אודות הכתבת שלו, ובאתי לעוררו, אף כי פשוט הוא, אשר, כמו שאיש הישראלי בכלל - כל הנולד להורים מבני ישראל כל ימיו יהי' איש ישראלי, ולא עוד אלא שאפילו אלו שאין הנהגתם מתאימה לזה ככל הדרוש, עליהם נאמר בל ידח ממנו נדח וסו"ס יקוים פתגם רז"ל זרוק חוטרא אאוירא אעיקרי' קאי.. כן הוא בהנוגע לבני הורים חסידים.

איני יודע פרטי הנהגתו עתה, הקביעות עתים בשלו בלימוד התורה בכלל, ובלימוד תורת החסידות בפרט, אבל מובן שיש חשש, כיון שנמצא בפנה רחוקה שלא באה תוספת וחיזוק בענינים אלו ובעניני תומ"צ בכלל, ומזה מובן, ע"פ המבואר בכמה מקומות, שישנם רק שתי דרכים, א) או להתגבר על ההעלמות וההסתרים בהפנה בה נמצאים ולקיים שם הציווי דמעלין בקדש וכל המוסיף מוסיפין לו, ב) או באם מאיזה סיבה אין מתגברים על העלמות אלו, שאז ההעלמות מתגברים על האדם, וכמ"ש ולאום מלאום יאמץ כשזה קם וכו', מוכרח הדבר להעתיק מקום מגורו לעיר בה נמצאים כמה וכמה מבני ישראל החרדים לדבר ה', שאז גם הנסיונות מתמעטים, וכיון שסו"ס עושים אחת משתי אלה, הרי יפה שעה אחת קודם.

בטח שומר שלשת השיעורים בחומש תהלים ותניא הידועים, ואחכה לבשו"ט בכל האמור.

בברכה.