ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רסג

ב"ה, י' אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מה' אד"ש.

בעת רצון אזכיר את בתו... שתליט"א על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לרפו"ק ולרפו"ש.

ובמ"ש שהוא הי' מקבל ע"ע איזה ענינים והוספה לדעתי קבלה מתאימה בהתאם לדרישת והכרח השעה היא השתדלות בהפצת מעינות תורת החסידות (עד שיגיעו גם) חוצה, ומובן שכוונתי לחסידות חב"ד, כיון שיש לו השפעה בתוככי בני הישיבה הרגילים לביאורים והסברות גם לימוד החסידות צ"ל באופן כזה, והוא ימצא רק בחסידות חב"ד, ומה טוב שגם בעל בתו שי', דאשתו כגופו דמיא, יקבע בכל יום לימוד בתורת החסידות הנקראת בזהר הק' אילנא דחייא ונשמתא דאורייתא ולית תמן אחיזה לכל ענינים הבלתי רצוים (כדברי רעיא מהימנא ומובא גם באגרת הקדש לרבנו הזקן הידוע), ובמדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה יתוסף בעניני חיות גם להקרובים אליו, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.