ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רסד

ב"ה, י"א אדר ב', תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה מנחם

זאב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת שני מכתביו עם הפרובס המוסגרים בהם, ובהם ניכר עוד יותר וואס חסידות האט אויפגעטאן אפילו באלו שלכאורה אין צ"ל חסר להם בהבנת התורה ובקיום המצות, כי תיכף בהתחלת הביאורים עירב שני הענינים דתורת האצי' ותורת הבריאה עם תורה מחכ' נפקת או מבינה, אשר אף שאבא מקננא באצי' ואמא בבריאה הנה שני הנ"ל ענינים נפרדים הם, ובדוגמא - תורת האצי' מדברת באלקות (שמות) שהרי זהו העולם דאיהו וחיוהי וגרמוהי חד, ותורת הבריאה מדברת בנמצאים, וע"ד המבואר בלקו"ת ד"ה במאי קמיפלגי במתיבתא דרקיע, ובכל א' מאלו ישנו האופן שמדובר ע"ד כמו שהעובר נמצא בטפת האב - מחכ' נפקת, תושב"כ - או בהרחב והתחלקות לפרטים בבטן האם וביציאתו משם - בינה תושבע"פ - וכו', וכנראה שהכותב גם לא הרגיש בכל זה אף שקרא בספרי חסידות חב"ד, אלא שלא שם לבו כו' וק"ל.

בודאי ישתדלו לנצל ימי הפורים לא רק בד' אמות של הישיבה אלא גם בחוצה וכציווי המוחלט יפוצו מעינותיך חוצה.

בברכה לבשו"ט ולפורים שמח.

ה'רסד

מו"ה מנחם זאב שי': גרינגלס, מונטריאל. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'תתע, ובהנסמן בהערות שם.

הפרופס: עלי ההגהה מהקדמת מוהריא"ז מרגליות לס' "צבי לצדיק".