ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רסה

ב"ה, י"א אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הנהלת נשי ובנות חב"ד סניף בני ברק,

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

במענה על מכתבן מב' אדר ב' והקודמו, בו כותבות אודות הרפיון שנראה בפעולות הסניף ושואלות עצה בזה מה לעשות בכדי שיהי' הסניף קיים גם להבא.

ומובן ופשוט שאם בכל זמנים והמקומות ציוו רז"ל מעלין בקדש, על אחת כמה וכמה בתקופתנו זו ובארץ הקדושה, וכיון שאין כל ספר בזה, ז. א. שהסניף צריך להיות קיים ואדרבה עוד להתפתח, בודאי ישנם הנשים והאנשים שיכולים להביא זה לידי פועל וישנם האופנים והדרכים. וכיון שדברים אלו תלוים בתנאי המקום ובפרטי האישים, מהנכון הוא שתתאספנה כולן יחד לטכס עצה איך להחיות הפעולות להבא ולפתחן, ואז הרי אפשר שגם אלו שהיו מקודם בהנהלת הסניף ומסיבה נחלשה השתתפותן, תחזורנה לעבודתן בסניף, וכיון שכנ"ל צריך לפתחו ולהגדילו יתוספו עליהן וגם בפעולותיהן ואין הדבר תלוי אלא ברצון, כי היכולת ישנה במילואה.

ובפרט שימי הפורים ממשמשים ובאים וסגולתן להאיר בעולם ולעורר עוד הפעם כמה גדול כחה של אשה הישראלית, ואפילו בזמן דהסתר אסתיר פני ביום ההוא, אפשר לה להאשה בפעולותי' לעשות גדולות וגם נצורות, וק"ל.

בברכה לבשורות טובת בכל האמור בקרוב ולפורים שמח.

נ. ב.

מוסג"פ השתתפותי הסמלית בפעולת הסניף להצלחה.