ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רסו

ב"ה, י"א אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר ניסן

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מעש"ק, ונהניתי במ"ש אודות ההתועדות באנטווערפען, ומהנכון בזה ובכגון דא להמשיך הקישור עם הפנים חדשות שנפגש אתם לא רק בהנוגע לגשמיות אלא גם ברוחניות ע"י שילוח קונטרסים ולקו"ד וכיו"ב מתאים לכאו"א...

ובמ"ש אודות הישיבה, יה"ר שיוסיפו התלמידים וההנהלה וכל השייכים לזה כאו"א בענינו, ויזכו למלאות רצון רבותנו נשיאנו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להתפתחות תו"ת ככל האפשרי וככל הדרוש ואפילו העלמות והסתרים יהפכו לטוב,

שהרי נכנסנו בחדש הפורים, אשר עליו אומרת תוה"ק, והחדש - ז. א. כל ימי החדש - אשר נהפך וגו' לשמחה וגו' ליום טוב,

וענין נהפך, הרי תוכנו, אשר גם הענינים שאינם בטוב הנראה והנגלה, מסוגל הוא חדש זה להפכם לשמחה וליום טוב נראים לעיני בשר.

בברכת פורים שמח ולבשו"ט.

ה'רסו

מוה"ר ניסן: נמנוב, משפיע ישיבת תות"ל בצרפת. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'תתצב, ובהנסמן בהערות שם.

ההתוועדות באנטווערפען: ראה לעיל אגרת ה'רכב.