ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רסח

ב"ה, י"ב אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה ישראל

שי'

שלום וברכה!

...כיון שחותם שראש ישיבה חסידותית הוא, בודאי למותר לעוררו על אודות ההכרח להפיץ לימוד החסידות נוסף על ההנהגה בדרכי החסידות בחוקים הכי רחבים, והרי ישיבה עתה הוא פנס אור להאיר את כל הסביבה מכש"כ וק"ו ממה שהי' תפקיד הישיבה בעבר, וכיון שתלמידי הישיבות הורגלו בהסברה ארוכה ורחבה פשוט שאם לימוד החסידות יהי' באופן דברק המבריק פתגמים ואמירות בלי הסברה לא יתקבלו אצל התלמיד כדבעי וכדרישת השעה, ועל ראשי ומנהלי הישיבות הזכות וגם האחריות להחדיר לימוד חסידות באופן כזה דוקא, כמו שהוכרחו לשנות כמה ענינים בישיבות בכדי להלחם נגד הרוחות בלתי מצויות ובלתי רצויות המנשבות ברחוב הדורשות חיסון מיוחד של כאו"א מבנ"י, וק"ל.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור ולפורים שמח.

ה'רסח

מו"ה ישראל שי': גרוסמן, ירושלים.

וכיון שתלמידי: ראה גם לעיל אגרת ה'רסג.