ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רסט

ב"ה, י"ב אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה רפאל נחמן שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק והקודמו, בו שואל פירוש מה שכתבתי לו שיכול לנצל כשרונותיו בחינוך חב"ד... נוסף על לימודו עם כתת תלמידים, צריך הוא להתענין בהשפעה על מבוגרים, שבודאי יש בזה גם אופנים שהם ע"מ לקבל פרס. ואם לע"ע אינם יש להשתדל ליוצרם. ופשוט שאין לחכות עד שאחרים יתעסקו ויבואו אליו בהצעה מפורטת, כי בתקופתנו זו צריך להיות יוצר המשרה ג"כ...

בברכה לפורים שמח,

מ. שניאורסאהן

ה'רסט

הרה"ח.. הכהן: אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'שלא, ובהנסמן בהערות שם.