ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רע

ב"ה, י"ב אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב אודות לימודו בישיבה, ואשר לפ"ד אינו מצליח בזה כ"כ וסברא אצלו לשינוי להסתדרותו בעתיד הקרוב.

מובן שפתרון בעיא זו תלוי בכמה פרטים בהנוגע אליו ובהנוגע לבני משפחה, ולכן יתייעץ בזה עם ידידיו הנמצאים במקום ומכירים בזה ככל הצורך, ומובן שההכרח להביא בחשבון אשר בשנים אלו דגילו הוא זמן המסוגל ללימוד התורה, ובאם ימעט בזה עתה או גם יצא מכותלי הישיבה, ספק גדול הוא אם יעלה בידו לתקן את זה מה שיחסיר עי"ז בעתיד, ובכל אופן יהי' קשור זה בקישוים גדולים ביותר, שלכן במקום ספק יש להכריע להדיעה להמשיך הלימוד ככל האפשרי.

כיון כשנמצאים במבוכה ועומדים לפני פתרון שאלה זקוקים לסייעתא דשמיא ביותר שאת וביתר עז, מהנכון כדי לזכות לסיוע זה, שיוסיף בעניני תורה ומצות, ובזה גם הפרשה לצדקה איזה פרוטות בכל יום חול קודם תפלת השחר, ושישמור על התקנה דאמירת שיעור תהלים חדשי - כפי שנחלק התהלים לימי החדש - בכל יום גם בש"ק ויום טוב אחרי תפלת השחר, ושיבדקו את התפילין שלו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר