ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רעא

ב"ה, י"ב אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד סניף: כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח אתמול לילה לרגלי הכינוס שיתקיים ביום הפורים הבע"ל:

חגיגה מוצלחת, ובפרט במילוי חלקכם בהתפקיד לך כנוס את כל היהודים שיעשו גם בחייהם היום יומיים עם מרדכי שלא יכרע ולא ישתחוה לשום עבודה זרה, וכהודעת חכמינו שכל אחד ואחת מהיהודים כופר בעבודה זרה, פירושו עצמות היהודי שוללת כל הזר לישראל סבא הנצחי, והכל יעשו צעירים ביהדותם היינו התלהבות מרץ ושלילת פשרות, ולקיים מה שקבלו כבר מסיני, שקיום זה זוהי הדרך למילוי נפל פחדם על כל העמים ולנצחון על כל שונאיהם נצחון יהודי אמיתי בר קיימא. בברכת פורים.

מנחם שניאורסאהן

המברק בטח נתקבל במועדו, ובודאי יודיעו לכאן מהנעשה. ות"ח מראש.

בכבוד ובברכת פורים,

מזכיר