ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רעז

ב"ה, ט"ז אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו אשר מצב בריאותו הולך וטוב, ולפלא שמאז ועד עתה אין ממנו ידיעות נוספות, וכנראה זהו סימן שנסתדרו כל הענינים (וכמנהג אנ"ש שמכמה דורות התאוננו בזה עליהם נשיאינו הק' אשר אין כותבים כשהכל שלום וטוב), ותקותי שעכ"פ מכאן ולהבא יקח חלק פעיל בפעולות אנ"ש בלונדון ובכלל במדינת אנגליא, וכל המרבה בזה ה"ז משובח גם בעניניו הפרטים. ומובן ג"כ שאין כל הנ"ל פוטרו מקביעות עתים בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות, וביום השבת ולפעמים גם בימות החול עבודת התפלה, והרי כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע השקיע בו כחות נפשיים שמזכותו הוא להוציאם אל הפועל בשלשת הקוים דתורה עבודה וגמילות חסדים ופשוט, ויהי רצון אשר גם העכובים המדומים ואפילו האמיתים וכן העלמות והסתרים יהפכו לטוב ולא רק שלא יפריעו אלא שעוד יסייעו, וכסגולת חדש הפורים אשר תוה"ק אומרת עליו, והחדש - ז. א. כל ימי החדש - אשר נהפך להם וגו' לשמחה וגו' ליום טוב.

וענין נהפך הרי תוכנו, אשר גם הענינים שאינם בטוב הנראה והנגלה, מסוגל הוא חדש זה להפכם לשמחה וליום טוב נראים לעיני בשר.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ה'רעז

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 527.