ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רעח

ב"ה, ט"ז אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נפוצה השמועה אשר חברי... החלו להקל בכבוד זקני... ומובן התמי' וגם הצער שבדבר שהוא היפך הגמור מהוראות רבותינו נשיאינו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שהזהירו כ"כ על גודל הענין דואהבת לרעך כמוך, וכידוע מכמה אגרות הקדש שלהם, וידועים ג"כ מכמה הוראות וסיפורים הנמסרים בעל פה מדור לדור.

ובהתבוננות קלה במאמר רז"ל הבא להלן, אפילו גם ללא נבון דעת נקל, עד כמה מופרכה הנהגה כזו, והוא המאמר, בנין ילדים סתירה, סתירת זקנים בנין, זאת אומרת, אשר אפילו ענין שהתורה מעידה עליו שבנין או סתירה הוא בכל זה סופו של דבר, שבנין הבא מילדים הרי זה סתירה וסתירה הבאה מזקנים הרי זה בנין, ואין כאן מקומו לביאור הדבר, אבל ההוראה בהנוגע לפועל ברורה.

לרוב פשיטות הדבר בודאי גם שורותי דלעיל תספיקנה לשרש ולעקור הנהגה האמורה, ויהי רצון שתהי' הפרת והתרת חכם שהיא עוקרת למפרע, והתקרבות והתקשרות והתאחדות כל חב"ד יחד, תרבה בברכות רבותינו נשיאינו הק', ותמהר אותן לטוב לכאו"א מהם הוא וב"ב שי', בכל המצטרך להם מנפש ועד בשר,

עדי יקויים היעוד, ביום ההוא יהי' הוי' אחד ושמו אחד, אשר הכלי לזה הם גוי אחד בארץ.

בטח יאשרו קבלת מכתבי זה, ות"ח.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר