ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רפ

ב"ה, ט"ז אד"ש, ה'תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

לכבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ בעל

מדות עסקן

בעל מרץ ורב פעלים איש המעלה בנש"ק

וכו' מוה"ר

יצחק מאיר הכהן שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו מיום ועש"ק פקודים עם הטופסים המוסג"ב. ות"ח על שימת לבבו והזריזות בזה, וכידוע מאמר החכם אשר אין שמחה כהתרת הספקות.

ויהי רצון אשר בקרוב ממש תחל התקופה שלא יהי' בה הצורך להתעסק בענינים של סור מרע, שאז אפשר יהי' לנצל כל הכוחות בענינים של עשה טוב,

- שבעצם זהו אחד החלוקים היסודיים של תורת החסידות ותורת המוסר, שהראשונה מדגישה את הקו דועשה טוב להרבות האור, ועל דרך מרז"ל אי אפשר לעולם בלא בשם ובלא בורסי, אשרי מי שאומנתו בשם -

בקיום היועד ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ.

בכבוד ובברכה.

ה'רפ

מוה"ר יצחק מאיר: לוין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"א ג'תפט, ובהנסמן בהערות שם.