ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רפא

ב"ה, ט"ז אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

זה מזמן - כ"ז טבת - שלא נתקבלו ממנו כל ידיעות, ותקותי אשר משתתף בפעולות אנ"ש והתועדות שלהם, השתתפות כדבעי, זאת אומרת לא רק בגופו אלא שגם משפיע על מכריו וידידיו שגם הם יעשו ככה והרי זהו תוכן דהפצת המעינות חוצה, שגם אלו שלעת עתה בחוץ הם ואין רצונם להכנס לפנים יביאו אליהם המעינות, שאז סוף סוף יתעורר בהם החשק ליהנות ממעינות אלו במילואם ולהכנס לפנים ולפני ולפנים, וגודל הענין וגודל השכר לדכוותי' אין זקוק לאריכות. ויהי רצון שיעשה זה מתוך שמחה והרחבת הדעת, ויבשר טוב בהנוגע לעצמו ולזוגתו תחי'.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר