ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רפג

ב"ה, ט"ז אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

האברך נפתלי שי'

שלום וברכה!

זה מזמן שלא נתקבל ממנו כל ידיעות, ותקותי אשר ממשיך בהשתתפותו בשיעורי תורה הנלמדים ומהם גם בשיעורי תורת החסידות, וכיון שחוננו השי"ת בכשרון השפעה על הזולת ע"י כתיבה ודבריו נדפסים, ז. א. מגיעים לחוג רחב של אחב"י, בטח שגם צנור זה מנצל לתכלית האמורה, ובלשון הידוע, הפצת מעינות חסידות עד שיגיעו גם חוצה.

גודל הזכות של פעולה זו אין די באר, ורואים במוחש אשר גם סיפוק נפשי גדול נגרם עי"ז, וינעם לי להוודע ממנו אשר הולך ומוסיף בפעולות האמורות בהנוגע לזולתו ובהנוגע לעצמו, וכהוראת הנביא אשר אפילו זה הפורס לרעב לחמו ועניים מרודים מביא בית, וכשרואה ערום מכסהו, בכל זה מבשרך לא תתעלם.

בטח משתתף בהתועדות אנ"ש בכלל ובהתועדות בכפר חב"ד ביחוד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ה'רפג

נפתלי שי': קראוס, בני ברק.