ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רפד

ב"ה, י"ז אד"ש, תשי"ז

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה אליעזר דוד שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו מחתונת בתם הענא תחי' עם ב"ג האברך הרב יוסף שי'.

הנני בזה להביע ברכתי ברכת מזל טוב מזל טוב ושתהי' בשעה טובה ומוצלחת ויבנו בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות, והוא וזו' תי' ירוו מהם רוב נחת חסידותי.

בברכת מזל טוב מזל טוב.

במש"כ לתרץ הצע"ג של הרעק"א על הר"ן בנדרים עט, א - ע"פ סברת הרשב"א בקדושין נ, א.

צע"ג איך אפ"ל כן דעת הר"ן כיון דפליג הוא עם הרשב"א בהנ"ל. עי' ר"ן בקדושין שם.

ה'רפד

מו"ה אליעזר דוד: בראנד, ירושלים.

הרב יוסף: אקער.

לתרץ הצע"ג של הרעק"א: בד' הר"ן ד"ה הפר בלבו כו' ונראה בעיני דילפינן לה משתיקה דיום שמעו כו' ומינה דכל שקיים בלבו קיים לאלתר. ובגה"ש: וק"ל הא קיי"ל דאף דדברים שבלב ל"ה דברים מ"מ היכא דמוכח וגלוי לכל הוי דברים כו' א"כ מה ראי' דבשתק כל יום השמיעה כו' אבל בקיים בלבו שאינו גלוי לכל הוי ככל דברים שבלב דלא מהני וצע"ג. ולענ"ד לחומר הקושיא יש לומר עפ"י דברי הרשב"א בקדושין דף נ' כו'.