ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רפה

ב"ה, י"ז אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

לכבוד ועד כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נודעתי אשר רובא דרובא של קופות הגמ"ח אשר באה"ק ת"ו, אפשרי שיקבלו תמיכה (כנראה הכוונה שיתנו להם סכום בתור קרן להלואות מאיזה משרדים אשר באה"ק ת"ו כמו משרד הסעד וכיו"ב, וכנראה התנאים שהם מתנים קלים הם, ותוכנם שיהיו בטוחים שהגמ"ח מתנהל ע"פ יושר וכיו"ב, ולפלא שכנראה עד עתה אין ידוע להם מזה, ועכ"פ נחוץ שבהקדם יתענינו בפרטי הענינים, כיון שאפשרי שתגדל עי"ז במדה מרובה היכולת שלהם ליתן הלואות.

כן כפי השמועה אין סתירה באם יפנו בבקשה זו כמה קופות גמ"ח מחב"ד, באם יהיו בעיירות שונות.

כשביקר כאן מר משה יפה שי (ממנשסתר מגזע אנ"ש) הדר עתה בירושת"ו וקשור עם התכנית לבנין בשביל הרבנות הראשית דבר עד"ז והביע נכונותו לסייע לקופות גמ"ח אנשי חב"ד כפי יכולתו, ולכן טוב שיתקשרו עמו באופן המתאים, ובודאי גם יודיעו לכאן אודות הצעדים שנקטו בכל האמור וכל ההקדם בזה והפרטיות בכתיבה לכאן - ה"ז משובח.

בכבוד וברכה.

מובן שנכון וטוב ביותר אשר קודם שיעשו בהנ"ל, יתדברו ביניהם כל קופות הגמ"ח דאנ"ש, ע"ד תכנית פעולה ונוסח מתאים.

ה'רפה

מהעתקה.

*) נו"כ השו"ע או"ח ר"ס תרפ"ז וסו"ס תר"ץ.