ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רפו

ב"ה, י"ז אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה דוד מאיר שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפ"נ שלו שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ומצער מה שלא השתתף בהתועדות דכמה עשיריות מישראל מאנ"ש ומגזע אנ"ש אשר אכל בי עשרה שכינתא שריא ובמכש"כ כמה עשיריות, ואף שנפסק הדין לענין ברכת המזון שאין חילוק בנוסח בין עשרה למאה וכו', האפשריות דפלוגתא זו ובפרט דעת החולקים שאלו ואלו דא"ח, מוכיחים שברבות המספר והכמות תתרבה גם האיכות, ובאמת גם בנגלה מוכח זה, שהרי בכמה מצות וענינים פוסקים דין בהתאם להכלל דברוב עם הדרת מלך, ומהם גם בהנוגע לקריאת המגילה דמינה אזלינן*. ואף שע"פ כתבו אנוס הי' הנה אף דרחמנא פטרי' כמאן דעביד לא אמרינן.

ויהי רצון שעכ"פ להבא יוכל למלאות משאלות לבבו לטובה להשתתף בתוככי קהל רב בעניני תורה ומצות בכלל ועניני חסידות ביחוד, ויבטלו כל העלמות והסתרים ולא רק שלא יפריעו אלא גם יסייעו, וכסגולת חדש הפורים אשר עליו אומרת תוה"ק, והחדש (ז. א. כל ימי החדש) אשר נהפך להם וגו' לשמחה וליום טוב,

וענין נהפך, תוכנו הוא אשר גם הענינים שאינם בטוב הנראה והנגלה מסוגל הוא חדש זה להפכם לשמחה וליום טוב נראים לעיני בשר.

בברכה.

ה'רפו

מו"ה דוד מאיר: שולמן, ברוקלין. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'שמב, ובהנסמן בהערות שם.

בההתועדות: של פורים.