ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רפח

ב"ה, י"ז אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ בעל מרץ

מו"ה אברהם חנוך שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו מכ"ח טבת. ה' כ"ז שבט. י"ב כ"ג וכ"ה אד"ר וי"א אד"ש, ובודאי ימשיך בכתיבה להלן בפרטיות יותר, ולפלא על שזה מזמן רב שלא נתקבל כל קטעי מכ"ע, אף שבודאי הדפיסו במשך הזמן מעניני חב"ד, ואת"ל שלא הדפיסו הרי הפלא גדול עוד יותר.

השיחות המתורגמות עד עמוד פ"א נתקבל ועדיין לא הי' הזמן גרמא לעיין בהם כדבעי.

במכתבו מכ"ג אד"ר כותב שיבקר ימים אלו את מר א. ש. ומאז אינו מזכיר עד"ז דבר, ובטח ימלא גם עד"ז במכתבו הבא וכן אם נפגש עם אותן שהי' רוצה לדבר עמם בהנוגע לספרו של מר פרידברג.

המחכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

מספרי הרה"ג וכו' הר"ר שי' מרגלית נמצאים בספרי': זהר, ת"ז, ז"ח וס' הבהיר עם נצוציו (כ"ז הוצאה הראשונה). שערי זוהר, והחוברת הרמב"ם וס' הזהר. מובן שמעונינים בהוצאות שלאח"ז אם יש בהם הוספות. נכון לתת להנ"ל את השד"ח במתנה בהדגשה שכך נוהגים באלו ששולחים מכל ספריהם להספרי' כאן.

ה'רפח

מו"ה אברהם חנוך שי': גליצנשטיין, לוד. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'קלג, ובהנסמן בהערות שם.

א. ש.: כנראה - אליעזר שטיינמן.