ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רצ

ב"ה, י"ט אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מח' אד"ש, בו כותב אודות מצב התלמידים שליט"א ועניניהם, ובודאי גם להבא ימשיך במנהג טוב זה, והעיקר בהשגחה פקיחא על כאו"א מהם, שנוסף על נחיצות הדבר מצד עצמו, הנה זה גופא מעורר אצל התלמידים להפיק רצון המשגיח עליהם וכטבע בנ"א אפילו דנה"ב עאכו"כ כפי שנאמר כמים הפנים לפנים וגו' וע"פ פתגם אדמו"ר האמצעי בהענין של שני נפה"א על נה"ב אחת, וק"ל...

בברכה.

ה'רצ

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 350 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה משה שי': לברטוב, פיטסבורג. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תשצ, ובהנסמן בהערות שם.

פתגם: ראה גם לעיל חי"א אגרת ג'שצד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ה'שיב.