ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רצב

ב"ה, כ"א אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...בקשר עם מכתבו... אשרי חלקו עליו העמידתו השגחה העליונה להתעסק בחנוך בני ובנות ישראל על טהרת הקדש נוסף על הענין במסגרת רבותנו נשיאנו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע חדורה אור וחיות חסידותי, ומזה מובן ג"כ שכל עניניו התיקון שלהם הוא המילוי שלהם בשלימותם תלוי זה בעבודתו בשטח זה כדבעי ובהוספה מזמן לזמן בשיפור עבודה זו וכהציווי דמעלין בקדש.

אלא שמתאים לאיזה ענינים עליהם כותב, מהנכון שהוא וכן זוגתו תחי' יפרישו לצדקה עד שמהפרשת כל אחד מהם יתקבץ סכום של פדיון ארבעים תעניות (וע"פ הכתוב בקובץ ליובאוויטש השיעור בזה) ומובן שאפשר זה להעשות באופן שלא יכביד על ההוצאה, ובלבד שהחלטה לעשות כן תתקבל בכי טוב, ומהזמנים להפרשת צדקה ביחוד הם, בכל יום חול קודם תפלת הבקר, ובהנוגע לנשים לפני הדלקת הנרות בערב שבת וערב יום טוב. מובן שהנ"ל הוא נוסף על הקב"ע בתורת הנגלה ותורת החסידות, שמירת שלשת השיעורים בחומש תהלים ותניא הידועים ובכלל השתתפות בעניני תומ"צ הנעשים ברבים שזכות הרבים מסייעתו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ה'רצב

התיקון: לעוון נדה. ראה גם לעיל אגרת ה'עג.