ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רצד

ב"ה, כ"א אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד שי'

שלום וברכה!

...בהנוגע לתפלין לא שמעתי בזה הוראות. ואפשר ידוע מה לזקני אנ"ש שבאה"ק ת"ו. נוהג אני שגובה התפלין יהי' כארכן ורחבן עיין ס' האשכול ובד"מ ועוד.

הרעיון דעריכת ס' בתורת הנפש ע"פ חב"ד ובעיקר - ע"ד אדמו"רי חב"ד ותורתה, בשביל בתה"ס באה"ק נכון במאד מאד וכדאי שיתייעץ בזה עם הרא"ח שי' גליצנשטיין.

בחבילה בפ"ע ובדואר רגיל הוחזרו לו כמה מהמסמכים השייכים להרשת ששלח לכאן. ובטח יאשר קבלתם.

ה'רצד

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 370 והושלמה ע"פ העתק מהמזכירות.

מו"ה דוד שי': חנזין, פתח תקוה. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תשסב, ובהנסמן בהערות שם.