ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רצה

ב"ה, כ"א אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מלאכתו

מלאכת שמים

מו"ה יוסף שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נתקבל מכתבו ממוצש"ק, ות"ח על בשורה הטובה מהטבת מצב בריאות זוגתו תחי', ויהי רצון שתהי' הטבה זו דרגא להלוך מהטבה להטבה עד לרפו"ש, ויאריכו ימיהם ושנותיהם בטוב ובנעימים.

ומובן שבזה נכללת ג"כ הצלחת המשתה אודותו כותב שעורכים לכבודו בבית הספר בו עסק ב"פ ח"י שנה הצלחה ברוחניות והצלחה בגשמיות בהנוגע לאוסף כספים וברוחניות אשר הרעיון דהכרח חינוך הכשר, ולא עוד, אלא החינוך על טהרת הקדש לכל אחד ואחת מבני ישראל יחדיר לחוגים ההולכים ומתרחבים ומתפשטים עד שיכירו שזה בעיא חיונית, ולכן כל היגיעה והשתדלות בזה כדאיות הם, וכיון שזכה שההשגחה העליונה העמידתו בשטח עבודה זו, תזכהו גם כן לבשר טוב מההתקדמות בהאמור עדי יקוים היעוד שלא ילמדו עוד איש את רעהו, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, ומלאה הארץ דעה את ה'.

בהוקרה ובברכה.

ה'רצה

מו"ה יוסף: פלייער, שיקגו. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תשנ, ובהנסמן בהערות שם.