ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רצו

ב"ה, כ"א אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה חיים זוסיא שי'

שלום וברכה!

מכתביו מתאריכים הרשומים מטה, נתקבלו במועדם. ולפלא אשר מעת מכתבו האחרון א' תרומה אין ממנו מכתבים (לבד המכתבים שנענה עליהם), אף שבודאי כמה פרטים נתחדשו במשך השבועות שבינתים, בהענינים אודותם כותב ובענינים חדשים.

ובודאי ימלא בהזדמנות הבאה ובפרטיות הדרושה, ויה"ר שיהי' בטוב הנראה והנגלה, ובזה כמובן גם מבריאות הנכונה שלו ושל ב"ב שיחיו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

נ. ב.

המכתבים שנתקבלו;

מיום ט"ז טבת, מוצש"ק וארא, מוצש"ק בשלח, י"ג שבט, כ"ב שבט, כ"ז שבט, א' תרומה.

ז"ע נתקבל מכתבו מי"ז אד"ש. מובן אשר א"א שיהי' במסגרת חב"ד מוסד חנוך בו תערובות נערים ונערות. - אבל מובן ג"כ שגם מוסדות אלו צריך להשפיע ולעזור להם בהטבת עניני יר"ש תומ"צ וכיו"ב. וד"ל.

כינוס אנ"ש שכותב אודותו - מובן שנכון הוא, אבל מוכרח לעבד תכנית (כללית עכ"פ) מראש, אריינציען אין דעם עוד מפעילי אנ"ש וכו' וכו' ואז יש לקוות לתוצאות חשובות וגדולות בעז"ה.

ה'רצו

מו"ה חיים זוסיא: ווילמובסקי, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תשפה, ובהנסמן בהערות שם.