ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רצח

ב"ה, כ"ב אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח"י אד"ש, בו כותב שעומדת אצלו על הפרק השאלה, אם יקבל משרת הוראה בבית הספר השייך לקונסרבטיבים, ומוסיף אשר קבל חנוכו באה"ק ת"ו, חבר הוא לאגודת ישראל ומדריך בפרחי אגודת ישראל.

מובן וגם פשוט, שבאם קבלתו משרה במוסד כהנ"ל יכול להתפרש בהסביבה כנתינת הכשר על שיטת הקונסרבטיבים, מופרך הדבר בתכלית, כיון שידוע פסק דין על השיטות האמורות - שהם כפירה גמורה.

- מובן שזהו בנוגע להשיטה, משא"כ בנוגע לחברי קהלות הקונסרבטיבים והרעפארם, שכמה מחבריהם ישנם מאמינים בה' ובתורתו ככל הדרוש, אלא שאינם מבחינים בין אור לחשך ובין קדושה לטומאה, וק"ל. -

כן מובן ופשוט שבאם אפילו אין מקום לפירוש הנ"ל, אם תוכן הלימוד אינו על טהרת הקדש, ג"כ מופרך כל הדבר.

באם גם לחשש זה אין מקום כלל, ז. א. שיהי' הוא הבעל הבית בהנוגע להלימודים ובית הספר הוא נפרד ואינו שייך לעניני תפלותיהם והנהגותיהם וכו', הנה אדרבה יש מקום להשתדלות להחדיר לשם יר"ש וע"י חינוך התלמידים על טהרת הקדש, להוציא יקר מזולל, אף שמוכרחני לאמר שמקרה כזה נדיר הוא ביותר וביותר, ולא כתבתי זה אלא לשלימות השקו"ט.

ובודאי לדכוותי' למותר להוסיף, שהכתוב לעיל בענין שהלימוד הוא על טהרת הקדש, הכוונה לא רק לאותו הלימוד שמלמד הוא, אלא גם לשאר הלימודים שהילדים דכתתו ילמדו לפניו ולאחריו, כיון שבחדא מחתא נינהו, וההורים שימסרו ילדיהם ללמוד בהמוסד, מפני ששבעים רצון הם מהלימוד שלו באופן אוטומטי ילמדו תלמידים אלו גם שאר הלימודים.

כיון שכנראה נפגש הוא עם אנ"ש שבטרנטה, תקותי שרכש לו גם כן ידיעה אודות תורת החסידות וקובע עתים בלימוד תורתה הנקראת בזה הק' נשמתא דאורייתא, והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל האמור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר