ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'רצט

ב"ה, כ"ב אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז אד"ש, בו כותב ההשתלשלות איך שבא לכתוב אלי.

והנה מובן אשר כל קישור של בני ישראל צריך להתבטא בהוספה בעניני תורה ומדות, וכיון שחי עתה בד' אמות של תורה ובא בקשר עמדי. נכון וגם טוב אשר תיכף יקבע לימוד בתורת החסידות חב"ד אשר בודאי נודע לו אודותה, כיון שנפגש עם כמה מאנשי', והם יורוהו ג"כ סדר הלימוד ואופניו, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, ויהי רצון מנותן התורה שיזכהו גם כן להשפיע על חבריו שגם הם יעשו ככה וזכות הרבים מסייעתו.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר