ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'ש

ב"ה, כ"ב אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שלמה זלמן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מבשר טוב מחתונתו בשעה טובה, ויהי רצון שיהי' בנינם למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת ויאריכו ימיהם ושנותיהם בטוב ובנעימים.

כבקשתו אזכירם וכל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בטח יודע משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בחומש תהלים ותניא הידועים ושומר אותם ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכת מזל טוב מז"ט.

נ. ב.

בהתענינות ראיתי במכתבו אשר דור חמישי הוא לאחד מתלמידיו של הצמח צדק וחוזר דא"ח שלו, ואתענין לדעת אם נשמרו איזה כתבי יד או רשימות מירושתו של הנ"ל.

בטח למותר לעוררו אשר כיון שהוא מיו"ח של מפיץ תורת החסידות ברבים, גם עליו הזכות והחובה להשתדל בכגון דא, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

ה'ש

מו"ה שלמה זלמן: גליקמן, ירושלים.