ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שא

ב"ה, כ"ג אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...במ"ש ע"ד נסיעה לכאן לחדש תשרי הבע"ל.

אף שבכלל נכון הדבר, אבל במה דברים אמורים שנסיעתו זו תביא תועלת לא רק בשבילו כאיש פרטי אלא גם בסביבתו ע"י השפעתו עליהם, וכנראה שאלה מהאברכים שביקרו כאן לפנים לא עשו בה כדבעי כ"א לצאת ידי חובתם גרידא, שאז צריך עיון אם ההוצאות שהוציאו (הוצאת ממון, הוצאת הזמן, ביטול הזמן מלימוד וכו') כדאיות היו, ובאם יקבל עליו בלבב שלם להתנהג כדבעי ולא כהנ"ל ובתור הכנה יוסיף בשקידה בלימוד והידור בקיום המצות, יהי רצון שהתעסקותו בהשגת הניירות והביקור כאן יהי' בהצלחה.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ה'שא

תביא תועלת: ראה גם לעיל אגרת הקנו, ובהנסמן בהערות שם.