ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שב

ב"ה, כ"ג אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יחיאל מיכל יהודא ליב שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הארוך נתקבל מכתבו משושן פורים עם המוסגר בו ויה"ר שימשיך בבשו"ט הן בעניניו הפרטים והן בענינים הכללים ובזה הענין שהזמן גרמא חלוקת מצה שמורה ובפרט לאנשי הצבא, שמוכרח ששנה זו יתרבה מספר האנשים שיקבלו זה מאשר בשנים שקדמו, שהרי הכירו ובאו בקשר עם כמה חדשים, וגם ההתעוררות ערה בשנה זו יותר משלפני' נוסף על ההוראה הכללית שמוכרח הענין דמעלין בקדש דוקא. ומובן שדברי בזה הוא לכל המתעסקים בדבר, וברשותו וגם זכותו למסור זה לכולם שהרי הזמן קצר.

שמחתי לידיעות הראשונות אודות החגיגה דפורים בכפר חב"ד, ובטח כמו בכל הענינים ישאיר קישור מתמיד והולך ומתרחב עם אלו שביקרו שם, שבודאי תהי' האפשרית לנצל קישור זה להפצת היהדות והחזקתה, ובכגון דא בטח גם להם, עכ"פ חלק חשוב מהם, יש להמציא כזית מצה שמורה.

צדקת שפ"ה יש להכניס לקופת הרשת, ומובן שלרצון התעסקותו בזה באופנים המתאימים, כוונתי באופן שלא יבלבלו העוסקים בזה האחד לחבירו ע"י כניסה בגבול השני, אף שבכלל אין כאן מקום לחשוש כיון שכוונת כל אלה ה"ה לשם שמים, וצדקה זו ענין נעלה ביותר שזכותה מגינה על המתעסקים בה, ומזה פשוט שימשיך גם להבא בכזה והשי"ת יצליחו.

לפלא שמספר המשתתפים בהתועדות ובלימוד מבני הישיבות אין מתרבה כדבעי, ומהנכון הי' שהמתעסקים בזה יתייעצו באופן חשאי איך לתקן הדבר.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ה'שב

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 290 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה יחיאל מיכל יהודא ליב שי': זלמנוב בני ברק. אגרות נוספות אליו - לעיל ה'לט, ובהנסמן בהערות שם.

ההתעוררות ערה: ראה גם לעיל אגרת ה'יט, ובהנסמן בהערות שם.

צדקת שפ"ה: קרן השנה. ראה גם לעיל אגרת ה'כד, ובהנסמן בהערות שם.