ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שג

ב"ה, כ"ג אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז אד"ש, יהי רצון שימלא השי"ת משאלות לבבו לטובה ללימוד בהתמדה ושקידה, לקיום המצות בהידור ולהתעסקות בעבודת התפלה, ומובן שכל הנ"ל צ"ל בשמחה דוקא, כמ"ש עבדו את הוי' בשמחה, ועוד, ועבודת השם היא לא רק בעת התפלה והלימוד וקיום המצוות, אלא בכל דרכיך, שמזה מובן שצ"ל ענין השמחה תמיד, וכמבואר בתניא בכ"מ, ועיין ג"כ שו"ע או"ח בסופו.

וזכות התעסקותו עם אחרים לקרב לבם לחסידות ועניני' - תעמוד לו להצלחתו הוא בכל האמור.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ה'שג

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 522.