ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שה

ב"ה, כ"ג אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

מרת ז. אלטהויז תחי', מרת ג. גנזבורג תחי'

מרת ב. זלמנוב תחי'

ברכה ושלום!

במענה למכתבן מבדר"ח אד"ש והקודמו, הברקתי היום וז"ל "ההצעה לשתוף בית ספר מקצועי לבנות עם המוסד דסלונים טובה, בברכה".

אינו ברור ממכתבן עד כמה מתאים הגיל ושאר הענינים של תלמידות דהצלה מהמיסיאן (כי בודאי שרק תלמידות באות בחשבון השיתוף, ואם יהיו במוסד דסלונים גם בנים, צריך בשבילם בנין בריחוק מקום כמובן, ופשיטא שלא בשיתוף אפילו בחדר האוכל וכו').

בשאלתן, שכפי הנשמע מקצוע התפירה אינו בר פרנסה עתה לפי המצב באה"ק ת"ו, משא"כ לימוד דהנהגת משק הבית ובפרט שעי"ז תתקבל ג"כ תמיכה מיוחדת ממשרדים המתאימים, ואם כן הוא יש להנהיג לימוד זה, ובפרט שבו נכלל ג"כ לימוד התפירה וכיו"ב, ותמיד אפשר - אם ישתנה המצב - להוסיף בשעות לימוד התפירה וכו' בכדי שתהי' להתלמידות שתי האפשריות גם יחד.

בברכת הצלחה בעבודתן הכי חשובה ורבת הערך דהקמת ביה"ס המקצועי

ולהרבות אומץ בזה מתוך בריאות הנכונה והרחבת הדעת.

ובברכה לבשו"ט.

ה'שה

מרת.. תחי': אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ג ד'תקכו. ד'תשכב.