ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שז

ב"ה, כ"ד אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ומובן שפעולותיו בהפצת המעינות חוצה, תחזקנה ותוסיפנה בברכות השי"ת בכלל ובהאמור ביחוד, אלא שמובן ג"כ שהפעולות אודותם מזכיר אינן מסיפיקות כלל וכלל שהרי נמצאים אנו בעקבתא דמשיחא ממש וכל רגע ורגע יקר לעשות ההכנה והכלי היא הפצת המעינות כדבעי שאז אתי מר (כאגה"ק של הבעש"ט הידוע), והעלמות והסתרים ובזה גם מה שכותב אודותם אינו אלא ענין מדומה וכמבואר בדא"ח בחילוק דנסיון ובירור, ובפרט שנמצאים אנו באותו החדש ובאותן הימים דנהפוך הוא שכל העלמות והסתרים נהפכים לטוב הנראה והנגלה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.