ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שט

ב"ה, כ"ד אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה פרץ שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך נתקבל מכתבו מכ"ב אד"ש בבשורה הטובה בהנוגע לשני בניו שליט"א, והשי"ת יצליחו ויזכה לבשר טוב בכל הענינים ובהנוגע עליהם בטוב הנראה והנגלה עד שיוציאם בורא עולם ומנהיגו מן המיצר אל המרחב בחסד וברחמים.

וע"פ המבואר בכ"מ אשר כל ישראל קומה שלימה הם ובפרט הורים ובנים, מובן ופשוט שככל שירבה הוא בענינו ובמצותו שצריך להיות זהיר בהם טפי, זה יהי' הסיוע בהנוגע לבניו שליט"א בערך הרבה יותר מאשר שילוח חבילות וכיו"ב, ובודאי שמצוה הנ"ל בהנוגע אליו במצבו עתה - מצותו ביחוד - היא הפצת המעינות חוצה בכל מקום האפשרי במחנו עתה, ואפילו אם היו בזה העלמות והסתרים הרי מסוגלת הפורים הוא דונהפוך הוא, ועאכו"כ שרובם ככולם של העלמות הם רק דמיונות וכנראה במוחש אפילו בהתבוננות קלה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ה'שט

מו"ה פרץ: מוצקין, מונטריאל. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'רס, ובהנסמן בהערות שם.

לשני בניו: יוסף ושמואל שיחיו, שהיו עדיין באותה שעה מאחורי מסך הברזל.