ספריית חב"ד ליובאוויטש

ה'שיב

ב"ה, כ"ו אד"ש, תשי"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"א וכ"ג אד"ר והקודמם ושלאחריו, בתוך הדברים כותב השאלה, מה הוא רצונו (של הקב"ה) מה יעשה האדם ויצא ידי חובתו.

הנה כבר נאמר האלקים עשה את האדם ישר והמה בקשו חשבונות רבים, ועשית האדם ישר מבואר בספר הישר היא תורתנו הק' תורה שבכתב ותורה שבעל פה שבהם נגלה רצון העליון ברוך הוא, ובהם מבוארים העצות לבירור הספיקות אם מתעוררים בזה, וכן העצות איך להבחין מה בא מצד הקדושה וכו' וענין האחרון בפרט מבואר בתורת החסידות ובשיחות רבותינו נשיאנו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובהנוגע אליו בפרט, כיון שהשגחה העליונה העמידתו בחלק היפה, לחנך בני ובנות ישראל בחינוך כשר שמלאכה זו נקראת מלאכת שמים אין מקום לספק, ואף שבהנוגע לפעולות פרטיות ובענינים מסוימים יש מקום לומר לכאן או לכאן [וכנראה שכוונתו בפרט לעסקנות צבורית נוסף על עבודתו בחינוך, ולחובתו בהנוגע לזוגתו ולילידיהם שיחיו] - הנה על כגון דא אמרו דאגה בלב ישיחנה לאחרים, וכידוע פתגם כ"ק אדמו"ר האמצעי שעי"ז הנה שתי נפה"א נגד נפש הבהמית אחת, והעיקר כנ"ל שלא לבקש חשבונות רבים, וילך לבטח ובתום דרכו, וברובא דרובא הנה גם בשו"ע ימצא הוראה איך ומה עליו לעשות.

בהנוגע להסברא להעתיק לכפר חב"ד, מובן שלכל לראש צריך לברר דעת זוגתו תחי' בזה, ואם תסכים על הענין בלבב שלם, טוב הדבר, אלא שמתחלה יבקרו שניהם בכפר ויראו הענינים על אתר, כי כמה סוגים בדירות בכפר חב"ד. וכן יכינו מראש ענין של פרנסה, כמובן.

בודאי מתכוננים לקראת ימי הפורים הבע"ל ואיך לנצלם במסגרת הרשת ובמסגרת צעירי אגודת חב"ד.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ה'שיב

פתגם: ראה גם לעיל אגרת ה'רצ, ובהנסמן בהערות שם.